Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Impressum  
ASPECTA Spirit and Solutions  
ONDERNEMING
RAADGEVER
VERKOOPPARTNERS
Colofon en juridische aanwijzingen
Verantwoordelijkheid / Behandeling van persoonlijke gegevens
 
Gelieve er rekening mee te houden dat deze verklaring te allen tijde door ons kan worden geactualiseerd. Wij adviseren u daarom deze verklaring regelmatig opnieuw door te lezen om u vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen.
 COLOFON 
 
 DATATRANSMISSIE 
 
 JURIDISCHE AANWIJZINGEN 
   
 
Belangrijke juridische aanwijzingen
Personen, die op websites van ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. (hierna “ASPECTA website" genoemd) informatie oproepen, verklaren ac-coord te gaan met de volgende voorwaarden. Eventuele speciale afspraken over afzonderlijke diensten c.q. producten van ASPECTA Lebensversicherung AG (hierna “ASPECTA" genoemd) gelden naast deze voorwaarden; in geval van tegenstrijdigheden gaan de speciale afspraken echter voor.

Vrijblijvendheid
De op de ASPECTA-website gepubliceerde informatie vormt noch een advies, noch een aanbieding of een oproep tot het kopen of verkopen van verzekeringen of beleggingsinstrumenten, noch tot het sluiten van transacties of tot het sluiten van een of andere rechtshandeling.
De gepubliceerde informatie en geuite meningen worden door ASPECTA uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor informatiedoeleinden beschikbaar gesteld; deze kunnen te allen tijde en zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. ASPECTA vrijwaart niet (noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend) voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de ASPECTA-website gepubliceerde informatie en geuite meningen. ASPECTA is in het bijzonder niet verplicht om informatie die niet meer actueel is, van de ASPECTA-website te verwijderen of deze uitdrukkelijk als zodanig te kenmerken.
De gegevens op de ASPECTA-website zijn geen beslissingshulpmiddelen voor economische, juridische, belastingstechnische of andere adviesvraagstukken, noch mogen er alleen op grond van deze gegevens beslissingen worden genomen voor het afsluiten van een verzekering of een vermogensbelegging. Een adviesgesprek met ons gekwalificeerde vakpersoneel wordt aangeraden.

Beperkingen van de aansprakelijkheid
ASPECTA sluit zonder uitzonderingen elke aansprakelijkheid voor verliezen c.q. schade van welke aard ook uit – hetzij voor directe, indirecte of vervolgschades – die voortvloeit uit het gebruik van c.q. de toegang tot de ASPECTA-website of uit links naar websites van derden.
Bovendien kan ASPECTA niet aansprakelijk worden gesteld voor manipulaties aan het computersysteem van de internetgebruiker door onbevoegden. Daarbij wijst ASPECTA uitdrukkelijk op het gevaar van virussen en de mogelijkheid van hackingaanvallen. Voor het bestrijden van virussen wordt het gebruik van actuele browserversies en de installatie van doorlopend geactualiseerde antivirusprogramma’s aanbevolen. Van het openen van e-mails van onbekende oorsprong en niet verwachte bijlagen van een e-mail moet principieel worden afgezien.

Met elkaar verbonden websites (links)
Bepaalde links op de ASPECTA-website leiden naar websites van derden. Deze liggen geheel buiten de invloedssfeer van ASPECTA, zodat ASPECTA niet aansprakelijk en verantwoordelijk kan worden gesteld voor de juistheid en legitimiteit van de inhoud van dergelijke websites noch voor eventuele hierop aanwezige aanbiedingen, dienst en prestaties.

Lokale wettelijke beperkingen
De ASPECTA-website is niet bestemd voor personen die onder een rechtsorde vallen, die de publicatie c.q. de toegang tot de ASPECTA-website (op grond van de nationaliteit van de desbetreffende persoon, van de woonplaats of om andere redenen) verbiedt. Personen waarop dergelijke beperkingen van toepassing zijn, is de toegang tot de ASPECTA-website niet toegestaan.

Gebruik van de ASPECTA-website
De gehele inhoud van de ASPECTA-website is door de auteurswet beschermd. Het opslaan of afdrukken van afzonderlijke pagina’s en/of gedeelten van de ASPECTA-website is toegestaan, voor zover noch de copyrightkenmerken noch andere wettelijk beschermde aanduidingen worden verwijderd. Door het opslaan of op andere wijze verveelvoudigen van software of andere gegevens op de ASPECTA-website gelden de desbetreffende gebruiksbepalingen als geaccepteerd. Alle eigendomsrechten verblijven bij ASPECTA. Het (volledig of gedeeltelijk) reproduceren, overdragen (elektronisch of met andere middelen), modificeren, verbinden of gebruiken van de ASPECTA-website voor openbare of commerciële doeleinden is zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ASPECTA verboden.